Sunday, 11 January 2015

Make best of the day.

Pozdrav!
Nakon dugo vremena jedan outfit post. Moram priznati da su mi zafalili ovakvi postovi, obožavala sam raditi na njima,ne znan da li bih počela od pripremanja odjeće kao jedna vrlo izbirljiva i neodlučna osoba ili od lokacije na kojoj bi se slikavala. Imala bih često u glavi mjesto i vrijeme za slikavanje,ali ne bi se baš uvijek ostvarilo uzimajući u obzir da nisam uvijek imala pri ruci osobu koja bi se pobrinula za fotografiranje. Najdraže od svega bi mi ipak bilo pisati za post, to bi me uvijek veselilo iako se u samom početku post sastojao od par ootd slika i par rečenica vezanih za odjeću koju bih nosila. Sada želim podići svoj blog na višu razinu, želim mnogo pisati i naravno uz to priložiti slike. 
Pratim mnogo blogova i uvijek skupljam inspiraciju ili kroz čitanje tih istih ili gledanje slika koje me često znaju oduševiti i kao najdražu blogericu definitivno bih izdvojila Kristinu Bazan koja me inspiria iz dana u dan. 
No,vratimo se na temu posta...hehe...
Još uvijek sam na zimskim praznicima koji su usput rečeno proletili nevjerojatno brzo,ma to tako i ide...Prvo smo zaokupljeni Božićom,zatim Novom Godinom i bum, eto nas već pri kraju praznika i na početku nove godine, uzbudljivo ,zar ne?
Uglavnom, iskoristila sam izuzetno sunčan ,vedar iako podosta prohladan dan za druženje i šetnju s najboljom prijateljicom koja također ima blog i rado bih da ga posjetite (http://mariecsdiary.blogspot.com/). Ona živi točno uz more pa smo ovaj put odabrale more  kao lokaciju za slikavanje i bilo je poprilično zabavno ako izostavimo vjetar koji je neprestano puhano i onemogućio dobre uvjete za slike, snašle smo se mi već nekako i okrenule to u svoju korist, znate, vjetar u kosi. :P hehehe....
Nakon zabavnog i ne tako dugog slikavanja smo krenule u shopping što nas je dodatno razveselilo jer smo obje šopingoholičarke i kupnja je uspješno prošla uz osmijeh na licima koji su nam donijela velika sniženja u siječnju, to je jedan od većih razloga zašto volim siječanj, mjesec sniženja! 
I kao najdraži dio dana, provođenje vremena uz ispijanje slatke kave u omiljenom kafiću popraćeno komičnim ,tračerskim ,tu i tamo ozbiljnim razgovorima s najdražim prijateljicama....vjerujte,ne propuštamo trač rubriku nikada! 
Što se tiče outfita....vjerojatno bih rekla jednostavno i udobno! Praznici su upravo za takvu odjeću,udobnu i nema mi ništa draže od trenutno omiljene Mickey Mouse majice koju sam nedavno kupila u Manga što sam kombinirala s običnim tamno plavim hlačama koje su također iz Manga. Morala sam obavezno obući svoje nove srebrne Vansice s kojima san opsjednuta, nisam ih još na nikome vidjela, nije nitko oduševljen s njima osim moje prijateljice koja ih je prva i vidjela,a ja sam se na prvi pogled zaljubila jer su totalno u mom stilu i obožavam podignuti outfit s nekim posebnim cipelama tako da smatram da su ove pun pogodak . Također,nabacila sam svoj ,pomalo već star,ali jako drag crni kaput koji je uvijek tu za hladne zimske dane. A da ne zaboravim svoju omiljenu torbu, uvijek je nosim i svugdje, prije sam mogla otići bilo gdje bez torbe, sve bih nekako smotano nabacala u džepove već uskih traperica pa i ne bi znalo izgledati najbolje, torba mi je neophodna ,,a ova je baš nekako zgodna , nije prevelika a ni premala, taman, kupila sam ju ovo ljeto, jako sam zadovoljna i sviđa mi se što je mogu nositi na sve i na mnogo načina. 
Naočale su tu,također, čak nije bilo toliko do sunca nego modni dodatak. :P I njih sam kupila ovo ljeto , rijetke sunčane naočale s kojima sam zadovoljna...haha..
To bi bilo sve za ovaj post, svoja mišljenja ostavite u komentarima i ne zaboravite ostaviti link svog bloga,želim vam lijep ostatak tjedna i uživajte u svakom danu! 
     
                                                                                                                                                                     
Greetings!
After a long time one outfit post. I have to admit that I missed these posts, I loved working on them, I don't know if  I began by preparing clothes as one very picky and indecisive person or the location at which to taking pictures. I would often have in my head place for taking photographs, but it couldn't always happen considering that I did not always have at hand a person who would take care of photography. Favorite of all, it would still be writing for the post, it made me happy even though in the beginning  post consisted of a couple OOTD pictures and a few sentences related to the clothes that I wore. Now I want to raise my blog to the next level, I want to write a lot and of course in addition to attach pictures.
I follow a lot of blogs and always gather inspiration or through reading or watching those same images that I can often delight and as my favorite blogger I would definitely  choose Kristina Bazan ,she inspires  me from day to day.
But, back to the topic post ... hehe ...
I'm still on the winter holidays, which  flew incredibly fast, come to and go ... First we are busy with  Christmas, than New Year and then boom, here we are already at the end of the holidays and the start of a new year, it's exciting, isn't it?
Basically, I used very sunny, cheerful even though quite chilly day for socializing and walking with a best friend who also has a blog and I'd like you to visit it (http://mariecsdiary.blogspot.com/). She lives right next to the sea, so this time we choosed the sea as the location for taking photographs and it was quite fun if you leave out the wind that  continually blown disabled and good conditions for the picture, we've done it  somehow and turned it to our advantage, you know, wind in the hair. : P hehehe ....
After the fun and not so long taking photographs we're going shopping as we were further cheered because we are  both shoppingholics and purchase  successfully passed with a smile on our faces because of sale  that they brought us  in January, it is one of the major reasons why I love January !
And as a favorite part of the day, spending time with drinking sweet coffee at your favorite coffee shop accompanied by comical, gossip, here and there a serious conversation with your favorite friends .... believe me, we do not miss gossip column ever!
As for outfits .... probably I  would say easily and comfy! The holidays are just for such clothes, comfortable and I prefer my favorite Mickey Mouse hoodie that I recently bought in the Mango which I combined with plain dark blue trousers, which are also from Mango. I had to wear my new silver   Vans that I'm  obsessed with, I didn't even see them on anyone. Nobody liked them except my friend who first saw them, and I fell in love at first sight because they are totally my style and I love to put up outfit with some special shoes so I think that this was great. Also, I put on my own, but a bit old  black coat that is always there for cold winter days. And didn't forget my favorite bag, I always wear it everywhere, before I could go anywhere without bags, everything would somehow rolled dumped into the pockets of already tight jeans and so it  wouldn't have known to look the best, my bag is necessary,, and this is just kinda nice, not too big and not too small, just right, I bought it this summer. I am very pleased and I like what I can carry on all and in many ways.
Glasses are there, too, even it was not so much to the sun ,it was more a fashion accessory. :P
I bought them this summer , rare sunglasses that I'm satisfied ... haha ..
That's it for this post, leave your opinions in the comments and do not forget to leave a link of your blog, I wish you a nice rest of the week and enjoy every day!

                                                                                         
                                                                         M.B.

Sunday, 4 January 2015

Happy New Year!

Pozdrav! 
Palo mi je na pamet napraviti review 2014.godine,ali nekako je prevagnulo više uzbuđenje nove godine nego prisjećanje stare. Ne želim reći da je bila loša godina, naprotiv, bila je to definitivno jedna od najboljih i najburnijih godina u mom životu. Početak godine je bio neusporediv s krajem godine, kraj godine je bio ujedno i završetak velikog i važnog poglavlja u mom životu,a možda je to čak i bilo zadnje poglavlje u toj knjizi. Možda je vrijeme za novu knjigu, imenovati je ne mogu jer ni sama ne znam što će biti zapisano u njoj, vrijeme je za nove uspomene ,nove trenutke ,a tko zna,možda  i nove ljude!
Vjerujem da smo svi uzbuđeni zbog nove godine, tko zna što nam nosi!
Nisam od onih što padaju u siječanjsku depresiju, za mene je to glupost , možda ću se i osjećati loše  određenih dana,ali ne vjerujem vam ja u takva pravila i te priče. Svaki dan je novi dan za sebe i ne treba se oslanjati na ono što je bilo jučer. Treba graditi i stvarati iz dana u dan, nema vremena za odustajanje. Život je prekratak da bi sjedili i čekali, ništa neće doći u životu ako sami ne odete po to, budite aktivni i dajte sve od sebe da imate život za pamćenje,ja sam to shvatila i trebala su mi određena iskustva ,situacije da dođem do tog zaključka.  Svako loše iskustvo mi je donijelo mnogo dobroga i za to sam zahvalna.
Mislim da sam vrlo optimistična osoba jer volim gledati naprijed, smatram da ako se nešto loše dešava u vašem životu, treba to pokušati  popraviti ,ako se ne može popraviti ,vjerujte,proći će. Ništa ne traje vječno. Napunite srca pozitivnom energijom i krenite. :)
Htjela bih započeti novu godinu s mnogo entuzijazma, ambicije, volje i radosti, sve ovisi o meni zato se i želim potruditi da svaka godina pa tako i ova bude za pamćenje. 
Svatko je krojač svoje sreće i toga se držim kroz život.


Hello! 

It crossed my mind to make a review in 2014,but somehow prevailed more excitement around the new year than remembering old year. I don't want to say it was a bad year,on the contrary,it was definitely one of the best and most turbulent years of my life. 
Beginning of the year was incomparable to the end of the year , the end of the year was also the end of the great and important chapter in my life , and perhaps it is even the last chapter in this book . Maybe it's time for a new book , I can't name it yet  because I do not even know what will be written in it , it's time for  new memories , new moments , and who knows , maybe new people !
I believe that we are all excited about the new year , who knows what will bring us !
I'm not one of those who fall in the January depression , for me this is nonsense , I might feel bad and some days , but I do not believe  in such rules and those stories . Every day is a new day for themselves and should not be relied on what was yesterday .
You must build and create , day after day , no time to cancel. Life is too short to sit and wait , nothing will get in life if we don't go after it , be active and do your best to have a life to remember , I've figured it out and it took me some experience , situation to come to this conclusion . Any bad experience has brought me much good and for that I'm grateful .
I think I'm a very optimistic person because I like to look ahead, I believe that if something bad happens in your life , you should try to fix it , if you can not fix it , believe me , it will pass . Nothing lasts forever . Fill the heart with positive energy and get started . :)
I would like to start the new year with a lot of enthusiasm, ambition , will and joy , it all depends on me and so I want to try that every year including this be memorable .Everyone is tailor of  their luck and with that I go in life.


Trenutno osjećam u sebi veliku volju za stvaranjem i to me uistinu veseli. Oduvijek sam voljela pisati , potajno sam se veselila sastavima u školi i vjerujte mi kad krenem pisati, teško me je zaustaviti,haha.  Nedavno sam shvatila koliku ljubav zapravo imam prema pisanju,vjerojatno sam to i spomenula u prethodnom postu. Želim da mi ova godina bude kreativna godina, želim se posvetiti svemu što volim . Nadam se da se i vi veselite ovoj godini i želim vam sve najbolje u njoj, zgrabite prilike i dopustite sreći da dođe i na vaša vrata, neka budu otvorena! ;)


Currently I feel in myself a great will to create and it made me really happy . I have always loved to write ,  secretly I was looking forward to writing in school and believe me when I start to write , it's hard to stop me , haha . Recently, I realized how much love I have for actually writing , I probably mentioned it in the previous post . I want to make this year more creative , I want dedicate myself to everything I love . I hope that you look forward to this year and I wish you all the best in this year , grab the opportunity and let the happiness to come to your door , ready to open ! ; )                                                                                                                              M.B.